1

EMPLOYR

Softuer per menaxhimin e burimeve njerezore

2

Time Attendance

Softuer per menaxhimin e punetoreve hyrje/dalje

3

3

PTDS

Softuer per percjelljen dhe dergesen e postes

4

4

Web Kont

Softuer i menaxhimit te kontabilitetit material dhe financiar

5

Gun Management System

Softuer per menaxhimin e armeve

6

eHMS

Softuer per menaxhimin e spitaleve

7

Client Management System

Softuer per menaxhimin e kompanise

8

E-Invoice

Softuer per menaxhimin dhe leshimin e faturave fiskale

9

Inventory

Softuer per menaxhimin e inventarit

10

Cargo

Softuer per menaxhimin e dergesave

11

Online Application

Softuer per menaxhimin e aplikimeve online

12

KIT Kont

Softuer i menaxhimit te kontabilitetit material dhe financiar

13

KIT Rim

Softuer per menaxhimin e fotove radiologjike

14

KIT Hotel

Softuer per menaxhimin e hoteleve

15

KIT Rest

Softuer per menaxhimin e bareve dhe restauranteve

16

Weekly Bills & Delivery Notes

Softuer per menaxhimin e faturave javore/mujore

17

MCD App

Menaxhimi i lendeve dhe dokumentave

18

Moodies

Softuer per menaxhimin e vleresimit

19

Fixed Assets

Softuer per menaxhimin e aseteve

20

Digital Publishing

Softuer per menaxhimin e publikimeve dixhitale

21

Parking System

Softuer per menaxhimin e parkingut

22

Reservation Box

Softuer per menaxhimin e rezervimeve

23

ERP V1

Softuer per menaxhimin e biznesit

24

ERP V2

Softuer per menaxhimin e biznesit

25

LMS

Softuer per menaxhimin e logjistikes